Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


BIEDRĪBA
Resursu centrs sievietēm „Marta”

S T A T Ū T I
Jaunā redakcijā
RĪGA, 2012

1. nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1 Biedrības nosaukums ir Resursu centrs sievietēm „Marta” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2 Saīsinātais nosaukums Centrs „Marta”.
1.3 Nosaukums angļu valodā: Resource Centre for Women „Marta”.

2. nodaļa. Biedrības mērķi
Biedrības mērķi ir:
2.1. dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu interešu un tiesību aizstāvība.
2.1.2. Veicināt un atbalstīt bezdarbnieču, krīzes situācijā nonākušu sieviešu un sieviešu ar zemiem ienākumiem, kā arī jauniešu integrāciju sabiedrībā, mazinot sociālo un nacionālo spriedzi.
2.1.3. Atbalstīt un stiprināt sieviešu aktivitāti. 
2.1.4. Veicināt sieviešu organizāciju sadarbības tīkla izveidi un attīstību;
2.1.5. Mazināt vardarbību pret sievieti un bērniem ģimenē, izskaust cilvēku (tai skaitā arī bērnu) tirdzniecību un seksuālo izmantošanu.
2.1.6. Veidot starptautisko sadarbību sieviešu tiesību aizstāvībai un veikt attīstības sadarbību sieviešu tiesību kultūras veicināšanā.
2.2. Sava mērķa sasniegšanai un īstenošanai Biedrība ņem dalību dažādos projektos, sadarbojas ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē, piedalās un ietekmē politiskos procesos valstī.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1 Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana, Goda biedri
4.1 Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas iestājās par dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesību aizstāvību, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2 Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums elektroniski vai rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3 Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4 Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5 Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1 biedrs vairāk nekā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2 biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3 biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4 biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6 Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7. Par nozīmīgu ieguldījumu Biedrības mērķu īstenošanā Biedrības valde pēc biedru vai savas iniciatīvas var piešķirt Goda biedra statusu.
4.7.1. Goda biedriem ir visas Statūtos noteiktās biedru tiesības un pienākumi.
4.7.2. Goda biedriem ir tiesības piedalīties Biedrības valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1  Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1 piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2 saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem pēc pieprasījuma;
5.1.3 piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2 Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1 ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2 regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4 augsti turēt savas biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības godu un prestižu sabiedrībā.
5.3 Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē katras struktūrvienības nolikums vai sadarbības protokols, ko apstiprina Biedrības struktūrvienības biedru kopsapulce.

7.  nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1 Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, kas apstiprina finanšu atskaites, gada darbības pārskatu un nosaka nākošā gada darbības virzienus.
7.2. Ik pēc 3 gadiem Biedrības kopsapulce ievēl valdi un revīzijas komisiju.
7.3. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri:
7.3.1. lēmumus, kas saistīti ar biedrības darbību pieņem fiziskas un juridiskas  personas (uz pilnvaras pamata).
7.4. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.5. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, paziņojot biedriem rakstveidā ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces norises dienas (pa e-pastu vai ar pasta starpniecību, iekļaujot paziņojumā arī kopsapulces darba kārtību).
7.7. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmumi par statūtu grozījumiem, par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, ievērojot punkta 7.6. noteikumus, no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Šī sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības pastāvīgo vadību un koordināciju organizē un veic valde, kuru ievēl biedru kopsapulcē uz 3 gadiem.
8.2. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un biedrības vadītāju, kurš organizē darbinieku darbu.
8.4. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 3 mēnešos.
8.5. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk par pusi no valdes locekļu skaita.
8.6. Valdes locekļa prombūtnes laikā, viņš savu viedokli par noteiktajiem jautājumiem pauž elektroniskā veidā.
8.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē, tai skaitā:
8.7.1 ievēlēt valdes priekšsēdētāju un ievēlēt biedrības vadītāju;
8.7.2 nodrošināt biedru kopsapulces lēmumu izpildi;
8.7.3 lemt jautājumu par darbinieku štatu sarakstu un to atalgojumu, 
      izdot rīkojumus, kas obligāti algotiem darbiniekiem;
8.7.4 veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības    
      gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus;
8.7.5 valdes noteiktajā kārtībā rīkoties ar Biedrības līdzekļiem un pārvaldīt īpašumu, risināt administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus;
8.7.6 izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu, vai biedru izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā.
8.8. Pārstāvības tiesības ir visiem valdes locekļiem:
8.8.1. valdes priekšsēdētāja un biedrības vadītāja Biedrību var pārstāvēt vienpersoniski;
8.8.2 pārējie valdes locekļi Biedrību var pārstāvēt tikai kopīgi ar vēl diviem valdes locekļiem;
8.9. Ja to pieļauj Biedrības finanšu resursi,  valde pieņem darbā Biedrības vadītāju. Biedrības vadītāja pilda savus pienākumus, kas ir noteikti darba aprakstā saņemot par to  atlīdzību.
8.10. Biedrības vadītāja:
8.10.1. vada Biedrības biroja darbu;
8.10.2. patstāvīgi organizē Biedrības saimniecisko un finansiālo darbību, kas
  balstās uz biedru kopsapulces un valdes lēmumiem;
8.10.3. atbild par vienotas un savstarpēji koordinētas darbības īstenošanu,
   pamatojoties uz Biedrības statūtiem;
8.10.4. sagatavo un izdod nepieciešamos rīkojumus sev pakļautajiem
 darbiniekiem biedru kopsapulces un valdes lēmumu izpildei;
8.10.5 pieņem darbā un atbrīvo no darba darbiniekus, iepriekš informējot valdi
8.10.6 sadarbībā ar valdi pārstāv Biedrības viedokli Latvijā un pasaulē.
8.10.7. Biedrības vadītāja ir tiesīga atbilstoši valdes lēmumiem pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām Latvijā un pasaulē.

9. nodaļa. Revidents
9.1 Biedru sapulce ievēl revidentu atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu uz trim gadiem.
9.2 Par revidentu nevar ievēlēt Biedrības pārvaldes institūciju amatpersonas.
9.3 Revidentu uz pirmo tikšanos aicina valdes priekšsēdētāja vai viņas uzdevumā kāds no valdes locekļiem.
9.4 Gan valdes priekšsēdētājai, gan Biedrības vadītājai ir tiesības aicināt revidentu uz ārkārtas tikšanos.
9.5 Revidents veic Biedrības finanšu līdzekļu kontroli - ieņēmumu un to izlietojumu atbilstību statūtiem, kopsapulces un valdes lēmumiem.
9.6 Ne retāk kā vienu reizi gadā revidents veic Biedrības finanšu darbības revīzijas, kā arī ārkārtas revīzijas. Ārkārtas revīzijas tiek izdarītas pēc valdes vai biedru kopsapulces pieprasījuma, kā arī LR likumos paredzētajos gadījumos.
9.7 revidents gatavo ziņojumu biedru kopsapulcei par mantas un finansu līdzekļu izlietojumu un stāvokli, gan pēc kārtējās, gan ārkārtējās revīzijas izdarīšanas.
9.8. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu katru gadu sagatavo un ne vēlāk kā līdz 31. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par iepriekšējā gada ienākumiem un izdevumiem.

10. nodaļa. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Ls 3 apmērā, ja   Biedrības kopsapulce nepieņem citādu lēmumu par biedra naudas apmēru.

11. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana.
11.1 Biedrības darbība tiek izbeigta:
11.1.1 ar kopsapulces lēmumu;
11.1.2 ar tiesas lēmumu;
11.1.3 citos likumdošanā paredzētos gadījumos un kārtībā.
11.2. Ja Biedrības darbības izbeigšana notiek saskaņā ar kopsapulces lēmumu:
lemttiesīga Biedrības kopsapulce ieceļ organizācijas likvidatorus, kas lemj par kustamo, nekustāmo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu laikus pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes, lemj par atlikušā īpašuma nodošanu Biedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai.
11.3. Likvidatori atskaitās par ar Biedrības likvidāciju saistīto darbību, Biedrības augstākajai institūcijai - kopsapulcei.

valdes locekle
Iluta Lāce

Statūti apstiprināti  biedru kopsapulcē
Rīgā, Marijas ielā 13/30 2012.gada 17.martā.


Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta”
STATŪTI PDF formātā lejuplādēt šeit ... /PDF fails /